bunga

BELAJAR MEMAHAMI DASAR-DASAR BAHASA ARAB SEDERHANA

Assalamu 'alaykum waro(h)matullahi wabarokaatuh, Bismillah, Al(ha)mdulillah, washsholaatu wassalaamu 'alaa Rosuulillaah wa 'alaa aalihi wa ash(haa)bihi ajma'iyn, waba'du.

Ikhwaniy wa akhwatiy fillah ro(hi)ymakumullahu jamiy'an, fiy awwalan nuriydu naquulu 'afwan jiddan li-anna yumkin fiy haadzal-fursho(tu) laa nastathiy'u an nu'thiyhi lakumud-darsa bi kaamilan au bi jayyidan, li-anna fiy haadzad-darsa bighoyril-(hi)waar wa bighoyriz-ziyaada(ta) ka-annad-diroosaatul-ladziy bil-ams, fa yumkin fiy haadzal-fursho(tu) nu'thiy lakumut-tadribaat faqoth, li-anna fiy haadzal-waqt na(h)nu kaana masyghuulun jiddan. Walaakin na(h)nu maazaala nu(haa)wilu li nu'thiy lakumud-darsa walau qoliylan insyaa Allah. (Saudara(i)ku sekalian, pertama-tama kami ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemungkinan pada kesempatan kali ini kami tidak dapat memberikan materi dengan sempurna atau dengan baik, karena dalam materi kali ini tidak ada Hiwar dan tidak ada Az-ziadah sebagaimana pelajaran-pelajaran yang lalu, maka mungkin dalam kesempatan kali ini kami hanya memberikan bagi antum sekalian At-Tadribaat (Latihan), sebab saat ini kami sangat sibuk. Akan tetapi kami senantiasa berusaha untuk tetap memberikan bagi antum sekalian materi meski sedikit).

Baiklah teman-teman sekalian pada lanjutan materi ini yakni materi bagian ke-4 kita hanya mengevaluasi hasil belajar kita semua yang telah lalu dengan mengerjakan latihan-latihan sederhan, jadi pada kesempatan ini kita akan berusaha men-tarjim / menerjemahkan kalimat-kalimat yang insyaa Allah mudah bagi kita semua sebab semua kosa kata yang akan kita temukan ataupun kita perlukan dalam kalimat (baca: soal) telah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya bahkan mungkin telah kita hafalkan insyaa Allah.

Bismillah Ar-Ro(h)man Ar-Ro(hi)ym.
Robbanaa zidnaa 'ilman war-zuqnaa fahman.

AL-MUFRODAT (Kosa Kata) -Hafalan-
1. Yajlisu = Dia (lk) duduk
2. Tajlisu = Dia (pr) / anda (lk) duduk
3. Yaquumu = Dia (lk) berdiri
4. Taquumu = Dia (pr) / anda (lk) berdiri
5. Yal 'abu = Dia (lk) bermain
6. Tal 'abu = Dia (pr) / anda (lk) bermain
7. Ya'-khudzu = Dia (lk) mengambil
8. Ta'-khudzu = Dia (pr) / anda (lk) mengambil
9. Yaktubu = Dia (lk) menulis
10. Taktubu = Dia (pr) / anda (lk) menulis
11. Yata'allamu = Dia (lk) belajar
12. Tata'allamu = Dia (pr) / anda (lk) belajar
13. Yaqro-u = Dia (lk) membaca
14. Taqro-u = Dia (pr) / anda (lk) Membaca
15. Yadzhabu = Dia (lk) pergi
16. Tadzhabu = Dia (pr) / anda (lk) pergi
17. Yadkhulu = Dia (lk) masuk
18. Tadkhulu = Dia (pr) / anda (lk) masuk
19. Yakhruju = Dia (lk) keluar
20. Takhruju = Dia (pr) / anda (lk) keluar

AT-TADRIBAAT

Tarjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia kalimat di bawah ini dengan baik dan benar!
(Udzkur yaa ikhwaniy wa akhwatiy, laa tansaa fiy kulli ad-diroosa(tu) qodiyman. Ingat wahai saudara-saidariku, jangan anda melupakan semua pelajaran-pelajaran yang lama).

1. Mu(ha)mmadun yajlisu 'alal-maq'adi.
2. Anaa aktubu bil-mirsama(ti).
3. At-tilmiydzu yal'abu bil-kuro(ti).
4. Anta taquumu fil-fashli.
5. Huwa yaqro-ul-kitaaba.
6. Hiya taqro-ul-qur-aani.
7. Al-ustaadzu yaktubu bith-thobaasyiyri.
8. Faathima(tu) taktubu bil-mirsama(ti).
9. Mu(ha)mmadun yal'abu fis-saa(ha)(ti).
10. Anaa aquumu amaamal-fashli.
11. Hiya tajlisu 'alal-maq'adu.
12. Al-ustaadzu yajlisu 'alal-kursiy.

Tarjemahkanlah ke dalam bahasa Arab kalimat di bawah ini dengan baik dan benar!
(Udzkur yaa ikhwaniy wa akhwatiy, laa tansaa fiy kulli ad-diroosa(tu) qodiyman. Ingat wahai saudara-saidariku, jangan anda melupakan semua pelajaran-pelajaran yang lama).

1. Murid (lk) itu duduk di atas kursi.
2. Guru (lk) berdiri di depan kelas.
3. Muhammad bermain di halaman.
4. Fatimah membaca kitab.
5. Siapa yang menulis dengan kapur tulis?
6. Ini penghapus papan tulis dan ini penghapus karet.
7. Anda (lk) menulis dengan pena.
8. Di mana anda (lk) belajar setiap pagi?

MA'AN-NAJAA(H).Semoga Sukses.

NB:
- Harap diperhatikan tata cara penulisan yang telah kita sepakati dan kita kenal sebelumnya untuk mengetahui perbedaan antara huruf HA tebal dan (HA) tipis dan juga TA' marbuthah.
- Setelah selesai dikerjakan harap jawaban masing-masing dikirim ke inbox -Imam Auliya- untuk kemudian kami, berikan balasan dari hasil Tadribat-nya.
- Sedapat mungkin teman-teman yang di-tag (baca: yang dahulu pernah meminta untuk di tag) dalam catatan ini untuk mengerjakannya, agar kami mengetahui siapa saja yang benar-benar ikut belajar bersama kami.
- Atas perhatiannya kami ucapkan Syukron wa Jazaakumullahu Khoyron Katsiyron.

WAFFAAQOLLAAHULANAA WA LAKUM YAA IKHWAN WA AKHWATIY.

ILALLIQOO-I FIY AD-DARSU AL-KHOOMIS (Sampai jumpa di pelajaran ke lima), INSYAA ALLAH.

AL(HA)MDULILLAH... Sub(haa)naka Laa 'Ilma Lanaa Illaa Maa 'Allamtanaa Innaka Anta Al-'Aliym Al-(Ha)kiym.

Semoga Allah 'Azza wa Jalla memberkahi kita semua (orang2 yang berusaha mempelajari bahasa Al-Qur'an) serta memberikan pahala yang besar dan tiada terputus kepada para penyusun materi yang kita manfaatkan ilmu mereka. Dan semoga Allah 'Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua dalam mempelajari dan memahami bahasa arab, bahasa para Ash-(haa)bul Jannah, bahasa Al-Qur'an al-kariym. Amin.

SUB(HAA)NAKALLAHUMMA WABI(HA)MDIKA ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLAA ANTA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAYKA.

Wa shollallahu 'alaa Nabiyna Mu(ha)mmad wa 'alaa alihi wa sho(h)bihi ajma'iyn.
Wa akhiru da'wana 'anil(ha)mdulillahi Robbil 'alamiyn.